Иисуса Навина 13:26
и [земли] от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов Давира,